tel+421 31 702 0933 tel+421 905 493 902 telfacebook
tel
cart

Popis

STABILIZÁTOR A REDUKTOR NAPÄTIA PRE ÚSPORU ENERGIE


Jednou z nezanedbateľných nákladových položiek či sa jedná o firmy, štátne inštitúcie alebo mestá a obce, sú výdaje na elektrickú energiu. Významnú časť spotreby elektrickej energie obzvlášť pre mestá a obce predstavuje verejné osvetlenie využívajúce výbojkové svietidlá. Spoločnosť O.K. Servis SK, s.r.o. distributér španielskej spoločnosti SALICRU S.A. pre Slovenskú republiku, prichádza s riešením tohto problému. Dodáva na trh zariadenie ILUEST slúžiace pre úsporu elektrickej energie pri akomkoľvek výbojkovom osvetlení. Tieto zariadenia sú vyrábané vo výkonoch od 3,5 kVA do 15kVA s jednofázovým vstupom a výstupom a od 7,5 kVA do 120 kVA s trojfázovým vstupom a výstupom.


POPIS FUNKCIE:

Zariadenie ILUEST je elektronický systém spájajúci v sebe dve základné funkcie: funkciu stabilizátora a reduktor napätia. Znížením napätia u rozsvietenej výbojky (pri konštantnom odpore) poklesne svietivosť, ale vďaka rozloženiu do dostatočne dlhej doby umožňujúcu fyziologickú adaptáciu, nie je tento pokles vnímaný rušivo. Všetky zmeny napätia sa u tohto zariadenia nedejú skokovo, ale vo veľmi jemných stupňoch a po dostatočne dlhú dobu (približne 10 minút). Pretože príkon je daný súčinom prúdu a napätia, je pri znížení napätia o 20% a predpokladanom priemernom nočnom prepätí v sieti cca 5% úspora nasledujúca: Koeficient pri úspornom režime 0.82=0.64 Koeficient pri režime bez ILUESTU 1.052=1.1025 Toto by platilo v optimálnom prípade plného vyťaženia zariadení a 100% účinnosti. V praxi sa celkom reálne docieľuje úspora medzi 35% - 40%. Úspora je dokonca docieľovaná aj bez znižovania napätia iba stabilizáciou napätia pre výbojky, pretože sa tak eliminuje veľmi časté nočné prepätie v sieti (napr. o 10%), ktoré inak zbytočne zvyšuje výbojkami pretekajúci prúd a tým i príkon (v našom príklade by to bolo o cca 20%). Tento jav je typický u pouličného osvetlenia, kde sa veľmi často jeho rozvádzače nachádzajú v blízkosti transformačných staníc a pracujú taktiež trvalo s prepätím. Je dokázané, že stabilizácia zároveň podstatne zvyšuje aj životnosť výbojok (až o 50%). Treba tiež zdôrazniť mimoriadne šetrný špeciálny zapínací režim, umožňujúci ich bezfázový štart. Následne sa ušetria aj ďalšie náklady na údržbu, napr. úspora jázd údržbových vozidiel, pohonné hmoty, práca atď. Bez podstatného zníženia kvality osvetlenia sa tak dosahuje hneď niekoľko významných úspor a tým je návratnosť investície veľmi rýchla.

Zariadenie štartuje s výstupným napätím 200V (t1). Po 5 minútach sa napätie zvoľna zvýši na nominálne napätie 220V (t2). Stabilizácia sa vykonáva počas celej doby prevádzky zariadenia s presnosťou ±1%. Pomocou voliteľného typu snímača (manuálny, automatický, foto-odporový...) sa vykoná zopnutie signálu pre začatie úsporného režimu (t3). Behom 10 minút dôjde k pozvoľnému poklesu napätia až na vopred nastavenú hodnotu (t4). Na nastavenej úspornej hodnote je opätovne napätie stabilizované a zariadenie udržuje túto hodnotu po celú dobu úsporného režimu (úspornú hodnotu je možné pre trojfázové zariadenia nastavovať pre každú fázu samostatne). Pri ukončení úsporného režimu vypnutím snímača (t5), je v priebehu 10 minút pozvoľna zvyšované napätie na úroveň nominálneho napätia (t6). V zvolenom okamžiku môže prísť k vypnutiu zariadenia (t7).
V prípade výpadku v intervale t1 až t3 resp. t5 až t7, dôjde pri obnovení dodávky prúdu k opätovnému naštartovaniu a následne k stabilizácii napätia na nominálnu hodnotu 220V.

Ak dôjde k výpadku prúdu v intervale t3 až t5, dôjde k opätovnému naštartovaniu, následného vzostupu napätia na nominálne napätie 220V a bezprostredne k pozvoľnému poklesu na nastavenú úspornú hodnotu napätia a jeho stabilizácii.VÝHODY A ÚSPORY:

• Presná stabilizácia napätia na minimálnej úrovni napätia pre príslušný typ výbojky – docielenie úspory oproti spotrebe pri normálnom napätí cca 40%.
• Eliminovaním nočného prepätia (cca 10%) dochádza k ďalšej úspore o cca 21%.
• Vzhľadom k tomu, že úspora sa nedosahuje vypnutím niektorých výbojok, nedochádza k vytváraniu tzv. zatienených oblastí a tým k možnému výskytu dopravných nehôd a k zvýšenej kriminalite.
• Zariadenie má voľne nastaviteľnú minimálnu úroveň úsporného napätia a preto je použiteľné pre ľubovoľný typ výbojok. Pretože každá fáza je nastaviteľná zvlášť, je možné na jedno zariadenie pripojiť rôzne typy výbojok.
• Pokles napätia na úspornú úroveň resp. vzostup na nominálnu úroveň sa deje plynulo (10 minút). To má kladný vplyv na postupnú adaptáciu užívateľov na svetelné podmienky.
• Zariadenia ILUEST sú určené na bezobslužnú prevádzku s minimálnymi nárokmi na pravidelné kontroly.
• Výrobcom udávaná stredná doba medzi poruchami 60 000 hodín je dosahovaná použitím kvalitnej súčiastkovej základne a relatívne jednoduchej konštrukcii zariadenia.
• Zariadenie je vybavené elektronickým bypassom, ktorý zaistí v prípade preťaženia alebo zapôsobenia vnútorných ochrán ďalšiu dodávku elektrickej energie do siete osvetlenia obtokom. Tento elektronický bypass je samostatný pre každú jednotku. To znamená, že v prípade poruchy v jednej fáze ostatné dve pracujú v normálnom režime.
• Možnosť kombinácie použitia ortuťových a sodíkových výbojok súčastne .
• Prevedenia pre vnútorné aj vonkajšie použitie.POUŽITIE ZARIADENIA ILUEST:

Stabilizátory a regulátory ILUEST majú všestranné využitie. Možno ich výhodne inštalovať v sieťach osvetlenia:

• ulíc, križovatiek, prechodov, podchodov
• diaľnic, ciest, tunelov
• parkovísk, benzínových čerpacích staníc
• prístavov, letísk, železničných staníc
• priemyselných hál, dvorov
• športovísk, ihrísk, parkov, atďSÚBORY NA STIAHNUTIE


Iluest+ datasheet EN

Iluest+ datasheet SK

Iluest prehlad modelov SK

Iluest rozmery SK

Iluest kalkulácia úspory SK